Aktuelt    |    Til foreninger    |    Til firmaer    |    Til private    |    Udlejning    |    Om AIKC    |    Kontakt    |    Til Forsiden

Ans Idræts og
Kultur Center


Ans Søpark 30
8643 Ans By

Ordensregler

Bestyrelsens og centerlederens anvisninger skal efterkommes – tilsidesættelse kan i yderste konsekvens medføre bortvisning eller karantæne.

Benyttelse af centeret og dets faciliteter er på eget ansvar

Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes på AIKC´s område, medmindre anden aftale med centerlederen foreligger.

Rygning er forbudt i alle indendørs lokaler

Det er ikke tilladt at færdes inden døre med fodboldstøvler og lignende fodtøj.

Aktivitet i idrætshallen og opvarmningsrummet er kun tilladt i sportsfodtøj der ikke smitter af på gulvet.

Harpiks skal afrenses fra hænder og sko mm. , inden idrætshallen forlades.

Grundig afvaskning med sæbe af hele kroppen, inkl. hårvask, inden aktivitet i varmt vands bassinet

Henkast ikke affald på gulve og udendørsområder – brug de opstillede affalds spande og kurve.

Det påhviler brugerne eller den lejende forening at rydde op efter sig – manglende oprydning kan medføre regning efter gældende prisliste.

Der må ikke spilles bold i cafeteria, gangarealer og omklædningsrum.

Hvis inventar eller genstande i AIKC beskadiges eller ødelægges, har skadevolder erstatningspligten.

Centeret lukker 45 minutter efter sidste aktivitet – dog senest kl. 23:00 hvis ikke andet er aftalt med centerlederen

Juli 2012, Centerlederen / Bestyrelsen AIKC